SZACUNEK DLA FIZYKI

Teraz jednak, mimo że nadal mam szacunek dla fizyki, widzę, że potrzebuje ona czegoś dodatkowego, aby wyjaśnić intencjo- nalność. Mój obecny pogląd na strukturę rzeczy może być zilustrowany historyjką o pewnym dżentelmenie, któremu wy­dawało się, że jego żona widuje się z innym mężczyzną. W pewien parny letni wieczór wraca on do domu wcześniej i w […]

MÓZG NIE JEST KOMPUTEREM

Semantyczna od- powiedniość między tym opisem a opisem świata zewnętrz­nego jest obiektywistyczna; rzeczy i zdarzenia są ujęte w kate­gorie klasyczne.Wyjaśniam, dlaczego teorie, w których twierdzi się, że mózg i umysł funkcjonują jak maszyny cyfrowe, nie dają się utrzymać. Proponowanie pojęcia reprezentacji umys­łowych bez odniesienia się do mechanizmów i struktur mózgu także nie zdaje egzaminu. Wyniki […]

NAUKA O POZNAWANIU

Reakcją na taki stan rzeczy było wyłączenie całego prob­lemu z zakresu dociekań naukowych i twierdzenie, że nauka powinna zająć się jedynie zachowaniem obserwowalnym w sposób wyznaczony przez inne gałęzie nauki, badające obie­kty nieintencjonalne. Takie stanowisko prezentuje behawio- ryzm. Inną reakcją i zarazem próbą uratowania „naukowości” teorii bez rezygnowania z intencjonalności była tzw. nauka o    poznawaniu. Poznawczy […]

POWSTAŁY OBRAZ NATURY

Powstawał „obiektywistyczny” obraz natury, grupujący obiekty rzeczywistości w „klasyczne katego­rie” (definiowane przez zbiór cech koniecznych i wystarczają­cych). Kategorie te były następnie jednoznacznie przykładane do świata zewnętrznego poprzez włączanie danych ekspery­mentalnych w daleko idące teorie fizyczne. W wielu dziedzinach takie podejście było (i jest) całkiem skuteczne, ale kiedy dzięki dziewiętnastowiecznym studiom fizjologicznym i psychologicznym umysł stał się […]

SFERA OBSERWACJI

Mam zamiar uprościć sobie nieco zadanie, opisując pewne znane systemy biologiczne, mające właściwości nieco zbliżone do cech mózgu. Chciałbym jednak ostrzec czytelnika, że przed­stawione analogie będą heurystykami – mają one pomóc w zro­zumieniu pewnych mechanizmów, nie są zaś bezpośrednimi przykładami funkcji poznawczych.Przedtem chciałbym jeszcze raz przyjrzeć się problemom, od których zaczęliśmy, i podsumować przedstawione argu­menty. […]

WYNIK EWOLUCJI

Wszystko to jest wynikiem ewolucji, a więc wynikiem dobo­ru naturalnego działającego na przestrzeni setek milionów lat. Nic dziwnego, że kryzysy nauki o mózgu i psychologii nie są tak wyraźne i jasne jak kryzysy w fizyce. Sama złożoność zjawiska jest o wiele większa. Jak już wykazałem, kryzys ukazuje się w całej swojej okazałości, jeśli tylko ktoś […]

ROZWIĄZANIE PROBLEMU

Rozwiązanie tego problemu zostało podane przez Maxa Plancka, który założył, że energia nie promieniuje z podgrza­nego ciała w sposób ciągły, lecz raczej w porcjach, czyli kwantach. W dziedzinie nauki o naturze umysłu kryzysy nie są tak jasno określone. Nie powinno nas to dziwić, jeśli weźmiemy pod uwagę, jak subtelny i złożony jest proces rozwoju i działa­nia […]

PROBLEMY PONOWNIE ROZWAŻONE

Próby przywrócenia umysłu naturze spowodowały serię kryzy­sów naukowych, gdyż dane dotyczące mózgu, umysłu i za­chowania są niezgodne z teoriami używanymi do ich wyjaś­nienia. Wielu ludzi myśli, że takie twierdzenie jest zbyt śmiałe, bezpodstawne, przedwczesne (więcej danych w końcu wyjaśni sprawę do końca!) lub- po prostu niekonstruktywne. Myślę jednak, że jest wręcz przeciwnie i że moment […]

PROCESY SELEKCJI

Procesy, które opisałem, to procesy selekcji. Ze zmiennej masy komórek topobiologicznie selekcjonowane są pewne ich układy. Widać to szczególnie dobrze na przykładzie układu nerwowego. Selekcja nie tylko gwarantuje podobieństwo kształtu wewnątrz gatunku, ale jej wynikiem jest także i n – dywidualne zróżnicowanie na poziomie szczegółowej bu­dowy sieci neuronów. Jak już wspomniałem, zróżnicowanie połączeń w danym […]

GŁÓWNE CECHY

Te z kolei uwalniają łatwo dyfundujące substancje albo syg­nały, które jeśli są skorelowane z sygnałami wysyłanymi przez przybyłe włókna, pozwalają im się odgałęziać i tworzyć nowe połączenia. Włókna, których sygnały są inne, nie przyłączają się, lecz idą dalej lub cofają się. Jeśli nie znajdą swego celu, komórka, z której wyrastają, może obumrzeć. W wyniku tych […]

Przyswajanie języka © 2017 Frontier Theme