MAPY UKŁADU NERWOWEGO

Mapy układu nerwowe­go, powstające w okresie rozwoju, gdy jedne komórki ner­wowe wysyłają włókna do innych komórek, także są struk­turami topobiologicznymi, których kształt zależy od cząste­czek morforegulacyjnych. Co więcej, mapy te często zależą od selektywnego obumierania komórek, rywalizujących w trakcie ich tworzenia. Potrzebują też specjalnych procesów sygnaliza­cyjnych pozwalających zlokalizować odgałęzienia aktywnej sąsiadującej komórki nerwowej, aby w […]

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Powyższe wyjaśnienia stanowią wstępną odpowiedź na py­tanie, jak jednowymiarowy kod genetyczny może determino­wać budowę trójwymiarowego organizmu. Określa także, w ja­ki sposób w trakcie ewolucji mogą następować gwałtowne i znaczne zmiany morfologii. Przypuśćmy, na przykład, że mutacja zmieniła czas lub sposób przyłączania cząsteczek morforegulatora tak, że pojawiają się one w wystarczającej liczbie dopiero wtedy, gdy komórki […]

PRODUKT KOŃCOWY

Komórki znajdują się w wyniku tych procesów blisko siebie, co zmienia dalsze sygnały indukcyjne. Te znów zmieniają ekspresję genów ho- meotycznych, co wpływa na ekspresję innych genów. Pod­stawowymi jednostkami w tej topobiologicznej kaskadzie są komórki, które migrują, obumierają, dzielą się, wysyłają sygnały indukcyjne lub morfogeny, łączą się w warstwy i tak dalej. Geny kontrolują cały proces […]

PODOBNE PROCESY

Podobne procesy decydują o tym, czy komórki zróżnicują się, czy pozostaną nie zróżnicowane w zależności od lokaliza­cji. Biologia molekularna odkryła specjalny rodzaj genu, zwa­ny genem homeotycznym. Gen ten koduje białko, które przyłą­cza się do części innych genów i reguluje produkcję białek kodowanych przez te geny. W ten sposób geny homeotyczne regulują procesy różnicowania, odpowiedzialne za […]

POJAWIENIE SIĘ CZĄSTECZEK

Dzięki tej na przemian ułatwiającej i ogra­niczającej funkcji, ekspresja cząsteczek CAM (połączonych z powierzchnią komórek) oraz cząsteczek SAM (wypuszcza­nych przez komórki, aby łączyły się z powierzchnią innych komórek w określonych miejscach) może zmieniać konfigura­cje komórek w danym miejscu, co umożliwia powstawanie różnych kształtów. Tworzenie cząsteczek CAM i SAM jest kontrolowane przez określone geny, a więc […]

AKTYWACJA GENÓW

Można je podzielić na trzy rodzaje: cząste­czki przylegania komórek (celi adhesion molecules – CAM), czyli łączące bezpośrednio komórkę z komórką; cząsteczki przyłączania substratów (substrate adhesion molecules – SAM), czyli łączące komórki niebezpośrednio, ale zapewniają­ce matrycę, dzięki której mogą się one poruszać, oraz cząste­czki przyłączające komórki połączone przez cząsteczki pierw­szego rodzaju (CAM) do warstw nabłonkowych (celi […]

DETERMINACJA KSZTAŁTU

Gene­tyczna determinacja kształtu nie polega na dokładnym określe­niu budowy białek czy powierzchni komórek łączących się ze sobą, z których każda pasuje tylko do określonej komórki jak klocki Lego. Komórki embrionów danego gatunku są do siebie podobne, ale migracja czy obumarcie danej komórki w danym miejscu jest sprawą przypadku, a pozycja, jaką dana komórka zajmie, nie […]

SPRAWA KSZTAŁTU

Warto zauważyć, jak owe pierwotne procesy podziału ko­mórek, migracji, obumierania, przyłączania się i indukcji zale­żą od czasu i miejsca. Krytycznym czynnikiem konsolidacji tych zdarzeń jest ich koordynacja w celu prezentacji odpowiednich sygnałów prowadzących do dalszych zmian w określonym miejscu, które z kolei powstało w wyniku po­przednich zmian. W rezultacie wtórnej indukcji, na przykład, komórki nerwowe […]

POZA GRANICĄ

W rezu­ltacie komórki znajdują się pod blastodermą, gdzie łączą się tworzą warstwę zwaną mezodermą. Proces ten nazywa się gastrulacją i jego wynikiem jest powstanie trzech oddzielnych warstw: ektodermy, mezodermy i endodermy.W tej fazie następuje niezwykłe zjawisko, które wiąże się zarówno z lokalizacją, jak i wysyłaniem sygnałów przez ko­mórki. Nazywa się je indukcją embrionalną i jest ono wynikiem […]

RÓŻNICOWANIE KOMÓREK

Komórki różnicują się, gdyż ujawniają się różne kom­binacje genów obecnych w ich jądrach komórkowych. Mogło­by to się dokonać w dowolnym miejscu i czasie, ale komórka musi otrzymać określone sygnały, a sygnały takie mogą po­wstać jedynie w niektórych miejscach w rozwijającym się embrionie. Właśnie dzięki różnicowaniu komórki wątroby róż­nią się od komórek naskórka, a komórki naskórka […]

Przyswajanie języka © 2017 Frontier Theme